Projektowanie zieleni w Krakowie jest ważnym elementem miejskiej przestrzeni publicznej. Zieleń w mieście ma wiele korzyści, takich jak poprawa jakości powietrza, redukcja hałasu, poprawa estetyki miasta oraz zwiększenie liczby miejsc do relaksu i rekreacji.

W Krakowie projektowanie zieleni jest koordynowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Krakowa, który odpowiada za planowanie, projektowanie i utrzymanie zieleni miejskiej. Wydział ten współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami, takimi jak Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a także z lokalnymi społecznościami i przedsiębiorcami.

W Krakowie istnieje wiele projektów i programów związanych z projektowaniem zieleni, w tym program „Kraków Zielony” oraz program „Zieleń w Mieście”. Celem tych programów jest poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozszerzanie i poprawę istniejącej infrastruktury zieleni oraz zwiększanie świadomości w zakresie ochrony środowiska.

W ramach programu „Kraków Zielony” zaplanowano m.in. rozbudowę istniejących parków i ogrodów, zalesienie terenów zdegradowanych, budowę nowych alei i skwerów oraz oświetlenie terenów zielonych. W ramach programu „Zieleń w Mieście” miasto przeprowadza również szereg działań edukacyjnych, takich jak warsztaty i spotkania z mieszkańcami, w celu zwiększenia świadomości na temat znaczenia zieleni w mieście.